Algemene voorwaarden

 

Op alle rechtsbetrekkingen van Wendy Verloop Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Ter aanvulling op deze voorwaarden:

De reservering blijft tot na 3 weken na de uitgerekende datum staan. Zonder berichtgeving van eventuele omstandigheden komt deze reservering na bovenstaande termijn automatisch te vervallen.

Mocht tijdens de opdracht blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden dan wordt de opdracht gestaakt. Er dient € 35,00 euro voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen ook betaald te worden. De klant/de fotograaf moet tijdens de opdracht al aangeven dat er geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden. Na de opdracht is dit niet meer mogelijk i.v.m. de geïnvesteerde uren in de sessie, selectie en bewerking.

Mocht het voor de fotograaf om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op het afgesproken tijdstip de opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of andere vorm van overmacht dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant gemaakt worden. Kosteloze annulering is in dit geval ook mogelijk.

Het bedrag van de fotosessie dient op de dag van de sessie of voorafgaand aan de sessie, bij voorkeur contant, betaald te worden. De klant ontvangt hiervoor een betaalverzoek via e-mail.

Voor het resterende bedrag, indien de klant extra bestanden of producten nabesteld, volgt een aparte factuur.

De betaling voor nabestellingen als prints en wanddecoraties dient voldaan te worden alvorens de fotografe de opdracht uitzet naar het vaklaboratorium.

De fotograaf streeft er naar nabestellingen binnen 3 weken na de datum van betaling aan te leveren. Mocht deze deadline door wat voor reden dan ook niet haalbaar zijn wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

De fotograaf behoudt zich het recht voor prijsverhogingen of prijswijzigingen door te voeren. De fotograaf hanteert de prijzen geldende ten tijde van reservering.

Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant de factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.

De fotograaf heeft en behoud ten alle tijden het auteursrecht over de gemaakte foto’s. Gekochte bestanden mogen door de klant gebruikt worden op internet en social-media, indien de resolutie van deze bestanden niet groter is dan 72 dpi en niet groter dan 800 px, langste zijde, voorzien van het watermerk van de fotograaf. Deze kleine resolutie bestanden worden als kopie bijgeleverd bij de door de klant geselecteerde bestanden. Tevens is het toegestaan de watermerkvrije beelden te plaatsen op lage resolutie, hierbij dient dan wel credits gegeven te worden aan de fotograaf of de website van de fotograaf genoemd te worden.

De fotograaf heeft hierdoor ook het recht voor het door haar fotografisch vervaardigd werk voor eigen promotie te gebruiken. Hiermee wordt bedoeld het vertoon op de website van de fotograaf, social-media en flyers. Indien de klant dit niet wilt, dient dit vooraf aan de sessie schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Het gebruiksrecht is alleen van toepassing op privé gebruik. Foto’s mogen niet worden doorverkocht of commercieel uitgebuit worden zonder overleg met en vergoeding voor de fotograaf.

Het gebruiksrecht houdt ook in dat de klant de aangeleverde foto’s niet mag veranderen of verder bewerken. Tevens dient de naam en website van de fotograaf genoemd te worden bij commercieel gebruik.

Bestanden worden 1 jaar in back-up bewaard, na deze periode is het meer mogelijk bestanden te kopen en/of nabestellingen te plaatsen. De bestanden worden na dit jaar verwijderd.

Klachten dienen binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk, per e-mail, te worden ingediend. De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal deze zo snel mogelijk opgelost worden.

Het portret van het model is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet in behandeling genomen. Dit geldt eveneens voor de nabewerking.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte afdrukken, albums en/of wanddecoraties welke niet door haar zijn verzorgd. Het is tijdens de sessie niet toegestaan foto’s te maken met een DSLR (Digitale Single Lens Reflex-camera) of digitale spiegelreflexcamera. Enkele achter-de-schermen-foto’s waar de fotografe ook op te zien is zijn wel toegestaan.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Indien de klant een sessie gereserveerd heeft is hij gevrijwaard van facebook acties en model calls voor portfolio aanvulling.

De teksten en afbeeldingen vertoond op de website van de fotograaf zijn eigendom van Wendy Verloop en mogen niet gekopieerd worden.